Vadász Távcső Blog

2018.ápr.06.
Írta: Vadász Távcső Blog Szólj hozzá!

Ki, mit ígér? - Vadászat, vadgazdálkodás és a föld

Vadászat, vadgazdálkodás nem létezhet az ahhoz szükséges földterületek nélkül. A jogi keretek mellett a földterületek biztosítása, rendelkezésre állása a másik esszenciális feltétele a tartamos vadgazdálkodásnak. Részben ezért, részben pedig azért, mert mind a politika szférájában, mind a közéletben folyamatos slágertéma a „földügy” (és kicsit olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá), megvizsgáltuk, hogy mit ígérnek az egyes pártok választási programjukban a termőföldek kapcsán.

vadasz_3.jpg

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy megvizsgáltuk, mely pártoknak van érdemi mondanivalója választási programjában a földművesek, vadgazdálkodók, a földből, földhasználatból élők számára. Vizsgálatunk során az egyes pártok választási programjait tekintettük át „földügyileg”, a Fidesz esetében pedig a 2014-ben már hangoztatott „folytatjuk” szlogen jegyében az elmúlt 8 kormányon töltött év főbb deklarált (jogszabályba foglalt, illetve egyéb módon megvalósult) eredményeit vettük alapul.

Az egyes pártok választási programjában szereplő „földügyi” üzeneteit közöljük tehát alább, szakmai blog lévén minden esetben némi objektív kommenttel. Így kívánjuk tehát összefoglalni, melyik párt mit ajánl választóinak a magyar (állami és magántulajdonú) termőföldek kapcsán, és ezzel talán megkönnyíthetjük az e témakör iránt érdeklődő, esetleg szavazatát ezen üzenetek alapján odaítélő választópolgárok döntését.

A pártok alábbi sorrendje nem tükröz semmilyen preferenciát, a Fidesz utolsó helyét az indokolja a felsorolásban, hogy esetükben nem találtunk a 2018-as választársa készült írott programot, így itt az elmúlt 8 év deklarált földügyi eredményeit vettük alapul, azzal, hogy egyik program esetében sem értékeltük a termőföldekhez, azok használatához csak közvetetten kapcsolódó üzeneteket, pl. vidékfejlesztés, stb.

Momentum

Program itt: https://program.momentum.hu/static/pdfs/momentum-program-2018.pdf

37-38. oldal: „Földművelési lehetőség a legszegényebb településeknek Azokban a térségekben, ahol gyenge az infrastruktúra, rosszak a helyi szolgáltatások és nincs szakképzett munkaerő, nem fognak vállalkozások megjelenni. Az ott élő emberek számára nincs munkahely. Néhány hektár föld azonban megoldást nyújtana arra, hogy a település lakosai dolgozzanak és termeljenek a közösség (például a helyi iskola és óvóda) számára. Ezért a Nemzeti Földalapnak adunk egy jogosítványt, hogy a legszegényebb térségekben földet vásároljon a helyi önkormányzatok számára, akik ezt a földet kötelesek a közösség szolgálatába állítani. Mindez lehetőséget ad szociális gazdaságok működtetésére is és rengeteg generációs munkanélkülinek adhat munkát és ezáltal biztos megélhetést.”

40. oldal: „Versenyképes földhasználatot támogató földtörvény. A földtörvény földhasználatra vonatkozó passzusai jelenleg nem a professzionális termelőket segítik. A Momentum úgy újítja meg a földtörvényt, hogy a versenyképes termelést folytató gazdákat védje, őket juttassa előnyhöz, ezáltal ösztönözze a korszerű termelést és a jó földkihasználást.

Blogunk kommentje: A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (NFA) jelenleg is minden más jogosultat megelőző elővásárlási joga van valamennyi termőföld-adásvétel esetén, tehát a párt egy már létező jogosítványt szeretne adni az NFA-nak. Az állam jelenleg is működtet mind szociális földprogramot, mind közfoglalkoztatási programot, így új elemet nem látunk ezen ígéretben.

A földtörvény „megújítása” kapcsán pedig egyrészt rögzítjük, hogy a jogszabály sarkalatos, tehát bármilyen módosítása csak 2/3-os parlamenti többséggel lehetséges. Másrészt nem világos, hogy kit tekint a Momentum „professzionális termelőnek”? A magunk részéről óvatosak lennénk a fogalom használatával, hiszen könnyen hátrányos helyzetbe lehet hozni a kevésbé professzionális eszközparkkal rendelkező kisebb termelőket, vagy a széttagolt birtokszerkezettel rendelkező földműveseket, stb., így elég veszélyes ilyen ajánlatot tenni a választóknak.

Blogunk értékelése: A Momentum programja komolytalan (már egyébként is létező jogintézményre utaló) és egy kidolgozatlan (vagy a programban ki nem fejtett) ajánlat földügyben.

LMP

Program itt (az Új Kezdet nevű párttal közös program)https://lehetmas.hu/wp-content/uploads/2018/02/Választási_program_2018.pdf

 35-36. oldal: „Elkerülhetetlen az előző korszak bűnös földbirtok-politikájának revíziója.

Alaptörvényben rögzítjük a helyi társadalom elidegeníthetetlen rendelkezési jogát a saját földterülete felett.  Ezt a jogot a létrehozandó helyi földbizottságok fogják gyakorolni, amelyek az állami tartalékföldek hasznosítását illetően is vétójogot kapnak. Helyreállítjuk a közbirtokosság intézményét. A föld speciális vagyontárgy, természeti örökségünk része, mint az ivóvíz, az ország folyói vagy a levegő. Emiatt a termőföld adásvétele csak szigorúan szabályozott, a társadalom és a természetvédelem érdekeit érvényesítő keretek közt folyhat -- európai szinten is. A milliárdos pártklientúrák kezén felhalmozódott óriásbirtokok felszámolását jogi és támogatáspolitikai eszközökkel érjük el. A fejlesztési forrásokat elsősorban a viszonylag kisebb üzemméretű, állandó alkalmazottakat foglalkoztató, természeti forrásait fenntartható módon hasznosító gazdaságok számára tesszük elérhetővé. A családi és háztáji gazdaságok számára a sajátos igényeikhez igazított, rugalmas és könnyen elérhető támogatási formákat dolgozunk ki. A kedvező jogi és gazdasági környezet megteremtésével a valódi gazdatársadalom újjászervezésének rakjuk le az alapjait.

Blogunk kommentje: „A helyi társadalom elidegeníthetetlen rendelkezési joga” jogi szempontból csak az egykori szocializmust jellemző kollektivizálást, szövetkezeti földhasználati jogot (vö. „a TSZ-be bevitt föld a helyi közösségé”) idéző ígéretként értelmezhető, ami 2018-ban egy jogi nonszensz. Mit jelenthet a rendelkezési jog? Tulajdonjog? Használati jog? Utóbbi esetében ki a tulajdonos? Az ő saját használati jogát miért akarjuk korlátozni? Mindezt tehát meg lehet kísérelni az Alaptörvényben (sarkalatos jogszabályban) rögzíteni, de az álláspontunk szerint ab ovo alkotmányellenes lesz.

Az „óriásbirtokok felszámolásának” jogi és támogatáspolitikai eszközeit sajnos bővebben nem ismerteti az LMP, pedig itt is találhatnánk igazi jogi csemegéket.

Olyan pedig, hogy „állami tartalékföld” egész egyszerűen nem létezik. Sajnos ma Magyarországon sokan azt gondolják, hogy az állami földek egy része csak úgy „van”, senki nem használja, hasznosítja és a különféle politikai ötletek felmerülése esetén azonnal rendelkezésre áll tíz- meg százezer hektárnyi állami föld. A valóság ezzel szemben az, hogy az állami földek maximum 0,5%-a nem hasznosított országosan, ami nagy jóindulattal 7-8000 hektár lehet. Jellemzően osztatlan közös tulajdonnal érintett földön fennálló minimális méretű állami tulajdoni hányadokban. Erre programot építeni... ? :)

Blogunk értékelése: Az LMP programja igazi populista, szavazatvadász választási ígéretek, megvalósításuk minimum kétséges.

MSZP

Program itt: https://mszp.hu/dokumentumok

21. oldal: „Véget vetünk a spekulációs célú földvásárlásnak. Az agrárvilágban fellépünk a közérdeket károsító, tisztességtelen haszonbérleti szerződések ellen. Versenyképessé tesszük a birtokstruktúrát, szövetkezni kell! A magántermelők érdekeiket csak szövetkezve tudják képviselni, ezt mutatja a fejlett országok példája is. A szervezetlen gazda kiszolgáltatott, a szervezett gazda partner a hatalom számára is. A helyi gazdaság fejlesztésére koncentrálva alakítjuk ki az új típusú szövetkezeti együttműködést, a háztáji jellegű termelés együttműködési formáit és megszervezzük a szövetkezetek, a valódi őstermelők, a családi és kisgazdaságok, a vidéki kis- és mikrovállalkozások piaci hátterét.

Blogunk kommentje: OK, vessünk véget a „spekulációs célú” földvásárlásnak! De mi minősül annak? Mi alapján állapítja meg az MSZP egy földvásárlási tranzakcióról, hogy az spekulációs célú? Ezt jó lett volna kicsit kifejteni.

Ugyanez a kérdésünk a haszonbérleti szerződések kapcsán: mi alapján állapítja meg az MSZP, hogy egy haszonbérleti szerződés a „közérdeket károsítja” vagy „tisztességtelen”? Hogy lehet például két magánszemély egymás közti haszonbérleti szerződése a közérdeket károsító? Felsejlik az idézett programpontból a magánjogi jogviszonyokba való beavatkozás terve is az MSZP részéről, ezt semmi esetre sem támogatjuk és károsnak tartjuk!

A szövetkezeti rendszert pedig az MSZP (és főleg az elődpártja) által már megvalósított egykori modellben nem, nyugat-európai mintára már sokkal inkább szeretnénk, sajnos erről az ígéretről sem tudunk meg többet.  

Blogunk értékelése: Az MSZP programja politikai bla-bla. Szakmailag értékelhetetlen. Számon sem kérhető vállalások, érdemben ki nem fejtett tételmondatok, így komolyan sem vehető üzenetek.

Jobbik

Program itt: https://www.jobbik.hu/magyar-szivvel-jozan-esszel-tiszta-kezzel

41. oldal: „Megállítjukföld- és   vízkészleteink   elherdálását. Egyedül az az agrárstratégia szolgálja a közjót, amely kimondja, hogy az ország határain belül lévő valamennyi mezőgazdasági terület és vízkincs a nemzeti vagyon része, függetlenül pillanatnyi tulajdonformájától és tulajdonosától. Ennek megfelelően annak tulajdonjogát jogi személyek vagy nem magyar állampolgárságú magánszemélyek nem szerezhetik meg. A zsebszerződéssel külföldi kézre került földterületek visszaszerzése mindemellett elengedhetetlen.”…

Elszántak vagyunk a magyar föld magyar kézben tartása mellett. A Fidesz azzal az álszent lépéssel állt elő – ugyan törvényben mondta ki –, hogy külföldiek nem vehetnek termőföldet, eközben a külföldi szót úgy definiálta, hogy az csak az EU-n kívüli országok állampolgáraira legyen igaz. Mi ebben a kérdésben azonban a zéró tolerancia pártján állunk.

Blogunk kommentje: Attól, hogy a „nemzeti vagyon” részévé teszünk bármely vagyonelemet annak tulajdonformájától függetlenül, annak forgalomképessége, jogi státusza nem változik meg. Ha ez a „nemzeti vagyon” definíció esetleg valamilyen forgalomképességi korlátozást, tilalmat is jelent, az a magántulajdonú termőföldek esetében alkotmányossági aggályokat vethet fel. Itt is rögzítjük, hogy minden ilyen szabályozás sarkalatos (2/3-os) parlamenti támogatást igényelne.  

Jogi személy nem szerezhet földtulajdont. Pipa: a FIDESZ által (a Jobbik heves tiltakozása mellett!) elfogadott, jelenleg hatályos Földforgalmi törvény ezt expressis verbis tartalmazza. Ezek szerint a Jobbiknál nem is olvasták el azt a törvényt amely ellen anno úgy tiltakoztak, hogy a parlamenti szavazáskor még az Országgyűlés elnökének a pulpitusát is elfoglalták…

A „zsebszerződések” felszámolása kapcsán sem mond semmilyen konkrétumot a Jobbik programja. Véleményünk szerint azért, mert a hatályos Földforgalmi törvény (FIDESZ) óta ezek a szerződések nem is tudnak „élessé válni”, így de iure nem léteznek, nem létezhetnek „zsebszerződések”.

A „külföldi” fogalmának törvényi definíciója (mégis elolvasták a Földforgalmi törvényt? vagy csak ezt a részét?) kapcsán leírt Jobbik választási ígéret megvalósítása pedig konkrétan az EU-ból való kilépést vetíti előre, mert csak ebben az esetben lehetne új törvényi definíciót kreálni a külföldiekre. A Jobbik ezen ígérete kapcsán nem hallgathatjuk el azt a tényt, hogy az említett (kritizált) törvényi definíció ellenére az EU-s, de nem magyar állampolgárok magyarországi földvásárlása számos egyéb előírás miatt sokkalta nehezebb, mint a magyar földműveseké (vö. iskolai végzettség, művelési kötelezettség, elővásárlási jogok, helyi földbizottságok, stb.). Így ebben az ígéretben inkább a Jobbik mostanában takargatni próbált egykori arcvonala sejlik fel az EU-ellenességgel.

Blogunk értékelése: A Jobbik magyar földművesek, gazdák felé szóló üzenete röviden: „Mi is megvalósítjuk a Fidesz által kitalált és már véghez is vitt földügyi intézkedéseket, valamint a magyar föld védelme érdekében esetleg az EU-ból is kilépnénk”.

DK

Program itt: http://www.dkp.hu/DK_valasztasi_programja.pdf

6. oldal: „Visszavesszük a maffiaállam vezetői és kiszolgálói által ellopott közvagyont. Felmondjuk az oligarchákkal kötött állami földbérleti szerződéseket.

Blogunk kommentje: A DK sem definiálja az „oligarcha” fogalmát, így az üzenet szakmai alapon nem értelmezhető, csak a politika szférájában. A hatályos jogszabályi előírások betartásával, nyilvános pályáztatást követően megkötött állami földhaszonbérleti szerződések felmondása, felmondhatósága kapcsán a következőkre hívjuk fel a figyelmet: a Fidesz kormány 2016-ban kísérletet tett arra, hogy a termőföldre vonatkozó földhaszonbérleti szerződések (magánfelek egymás közti szerződései illetve akár az állami földhaszonbérleti szerződések is) például egy tulajdonosváltás esetén felmondhatóak legyenek az új tulajdonos részéről. Ez a kísérlet végül elbukott, ami jól mutatja, hogy önkényesen nem lehet alkotmányos módon beavatkozni ilyen szerződéses jogviszonyokba. Legalábbis az Alkotmánybíróság próbáját egy ilyen DK-s kísérlet nem állná ki.  

Blogunk értékelése: A DK programja komolytalan, alkotmányos keretek között nem megvalósítható választási ígéret.

FIDESZ

Fellelhető, a 2018-as parlamenti választásra készült írott program hiányában emeljük ki a 2010-2018 közti Fidesz-kormányok főbb földügyi intézkedéseit, melyek jogszabályokban vagy országgyűlési és kormányhatározatokban deklaráltan megjelentek, nyomon követhetőek:

 A magántulajdonban álló földek kapcsán:

-      új Földforgalmi törvény (földtulajdon-szerzés erős korlátozása; helyben lakó, a földet megművelő gazdák preferálása az elővásárlási jog és a haszonbérleti lehetőségek kapcsán is; helyi földbizottságok felállítása a földforgalom kontrolljára; jogi személyek földtulajdon-szerzésének kizárása, földhasználatuk mértékének korlátozása; számos rendelkezés az osztatlan közös tulajdonú földek használati viszonyainak rendezésére; a külföldiek földtulajdon-szerzésének adminisztratív úton történő megnehezítése, ellehetetlenítése; a nem földművesek kizárása a földtulajdon-szerzésből;

  • Az ún. „zsebszerződések” elleni határozott, komplex fellépés: önálló büntetőjogi tényállás hatályba léptetése a tárgyban, korábban „zsebszerződés” alapján külföldi tulajdonba került természetvédelmi területek állami tulajdonba vétele;
  • A zártkertek jogi helyzetének rendezése (művelés alól kivetté minősítés), piaci forgalmuk kivonása a Földforgalmi törvény szigorú kontrollja alól;
  • A termőföldek hatékony védelme a művelésből való kivonással, beépítéssel szemben;
  • A tartós haszonbérleti jogviszonyok módosítási, felmondási lehetőségeinek jogszabályi rögzítése;

-      A kárpótlási eljárások lezárása;

Az állami tulajdonú földek kapcsán:

-      Önálló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felállítása, a földművelésügyért felelős minisztériumon belül önálló szakmai államtitkárság létrehozása az állami földprogramok (2013) és az állami földek (2014) menedzselése érdekében;

  • „Földet a gazdáknak!” nevű programok: földhaszonbérleti és földértékesítési programok, összesen kb. 200.000 hektár állami föld értékesítése, az állami földbérlő számának megtízszerezése azonos területnagyságon;
  • Állami elővásárlási jog, minden más jogosultat megelőző ranghelyen – földpiaci spekuláció visszaszorítása;
  • Ingyenes földfelajánlás lehetősége az állam számára;

-      Szociális földprogramok, közfoglalkoztatási programok (minden évben egyedi kormányhatározatok alapján);

Blogunk kommentje: A felsorolt eredményeket tényként rögzíthetjük, ezek alapján, a „folytatjuk” Fidesz-szlogen (2014) jegyében a 2018-as országgyűlési választások után is hasonló földbirtok-politikai intézkedésekre számíthatunk.

Blogunk értékelése: Földügyben a FIDESZ az egyetlen komolyan vehető párt. Ha annyira rossz lenne a hatályos földforgalmi, földtulajdon-szerzési és fölhasználati rendszer, és annyira nem védené meg a hazai földművesek érdekeit, ahogy azt egyes ellenzéki pártok programjukban állítják, akkor vélhetően jelenleg nem folyna eljárás az Európai Bíróság előtt a magyar földforgalmi és földhasználati szabályozás szigorú volta miatt.

Mi így látjuk az egyes pártok „földprogramját”, melyet kormányra jutva ígéreteik szerint képviselnének, innentől az olvasókon, a Tisztelt Vadásztársakon a sor, tessék választani!

VTB

Fluorit objektív és spektív: Kowa Prominar 500 mm (TP-556FL)

Már látjuk előre, amikor az áránál tartunk, fel fognak hördülni, hogy ilyen meg olyan drága. Nos, pontosan egy prémium céltávcső árába kerül, de annál sokkal-sokkal több élményt képes adni, ráadásul hihetetlen minőségben!

blog-tp556-teleobi-spektiv.jpg
Kowa Prominar 500 mm (TP-556FL) Objektív és spektív. Mindkét módon használhatjuk!


A Kowa a mai napig családi tulajdonban és családi irányítás alatt van. Tradicionális japán vállalat, vasfegyelem, kompromisszum mentes minőség, briliáns optikák. Aki ismeri őket, tudja. Aki nem, elcsodálkozik, amikor először találkozik a termékeikkel. A prémium kategóriában egyedül ők csinálnak fluorit lencsés spektívet (Kowa TSN-882 és Kowa TSN-883; nem keverendő az európai prémiumok FL-jelzésű, speciálisan előállított optikai üvegjeivel!), továbbá aktuális bejegyzésünk témája is fluorit lencséket kapott.
visual.jpgMagyarul "Az optikai teljesítmény csúcsa". Igazat mondanak!

VTB

Kowa spektívek - Hosszú évek óta a csúcson!

Kowa, Leica, Swarovski. Igazából a high-end spektívek eme előkelő családjában mást nem jegyeznek. Szóval csinálgatnak sokan, sorolhatnánk jó párat, nem is rossz spektíveket, de ezen a szinten nem jegyzik őket, nem rúgnak labdába.

tsn-880-pava.jpgA Kowa viszont tud még valamit, ő nem csak üvegből van. A Leica is és a Swarovski is mára talán elment a végsőkig, amit üvegből ember minőséget készíteni képes. Itt a kép felbontásának már fizikai korlátai vannak. A Kowa ebben alkotott nagyot, nevezetesen a Fluorit kristály lencsetagokkal. Ezért áll elő az a furcsa érzés, amikor egy TSN-883 (45°-os), TSN-884 (egyenes) vagy TP-556 FL (Teleobjektív és spektív) Kowa spektívvel nézelődünk, hogy távoli dolgokat olyan felbontásban, olyan részletességgel látunk, hogy ha a szemünk előtt lenne, akkor sem.

Sokat vagyunk kint a területen, mégis keveset látunk, mert nincs mivel látni. Az egy jó kérdés ugyanis, hogy miért olyan igénytelen a magyar vadásztársadalom egy jó része, hogy bár az anyám pi.., izé hátsó felére is elkölt bármennyit, bármilyen hülyeségre, de nincs egy normális spektívje?! Nem high-end, semmilyen! Értem én, hogy láttál egy jó bakot, bikát, de milyen volt? Ja, hogy nem tudod, messze volt. Aha. Pedig ehhez nem kell ám high-end, nem is mondanánk, hogy cipeld, vannak erre a célra készült, könnyű, rövid és parádés képminőséget adó spektívek. Csodákat láthatnál, aprópénzért, ha lenne rá igényed.
Jelenleg két, meghatározó dolog van, ami a nagy többségnek fontos. Az egyik, mi az, amivel könnyen, hatékonyan lehet vadászni. Ezt 2018-ban -ha tetszik, ha nem- még meg is értjük. Ilyenné alakult a világ. A másik, mi az ami trendi és ez beszivárgott a vadászatba is. Így lett a susogós, alapvetően outdoor Fjällravenből is vadászruha a fiatalabb generációnál, de ez megint más kérdés... Személy szerint már annak is örülünk, ha olyan társas vadászaton vehetünk részt, ahol nincs a társaság meghatározó része valami military turkáló által szponzorált hajléktalannak van öltözve.

VTB

Ui: A Zeisset szándékosan nem említettük. Nem rossz a Zeiss Victory DiaScope-ja, felbontásban is elfogadható. De míg a 85mm-es lencséjével annyit tud, mint egy 77mm-es, még csak nem is Fluorit Kowa TSN-77x, addig képminőségben jelentősen lemarad a három top márkától. Nagyon jó spektív, vitán felül, de nem ebben az osztályban játszik. Kb. a Vortex Razor HD-vel egyeznek meg a tulajdonásgai.

Titánok harca - Prémium keresőtávcsövek

Egy összehasonlítást teszünk közzé alább, amit bár madarászok végeztek a prémium szegmensben. Mi most a számunkra, vadászok számára fontos szempontokkal foglalkozunk csak.

20160820_112104-1024x576_1.jpgKetten, egy csárdában. A Noctivid picit rövidebb, az EL picit könnyebb. A Noctivid látómezeje szélesebb 12m-rel 1000m-en, az EL közelfókusza 36 cm-el jobb. Minimális technikai különbségek, míg a képminősége mindkettőnek egyformán lenyűgöző.

A lenti táblázathoz igyekszünk azt is gyorsan hozzátenni, hogy ezek a helyezések leginkább csak képzeletbeliek, hiszen mind a három, összehasonlításon átesett keresőtávcső nagyon komoly minőséget képvisel. Igen, még a Zeiss is, hiszen most nem távmérős keresőről van szó, ami nekik azért nem éppen az erősségük.
A Zeiss Victory SF adatain talán látható, hogy a Victory HT-k után teljesen újragondolva és újratervezve az optikai rendszert, a szokásos Abbe-König prizmájukkal is egy egészen kellemes tömegű keresőtávcsövet sikerült megalkotni. Mondjuk a leghosszabbat is. Az alábbi képen eléggé szembeötlő, hogy mekkora batár lett a Zeiss:

zeiss_sf_31.jpgLegyünk őszinték! A Zeiss egyáltalán nem kicsi.

Az Abbe-König már csak ilyen, kell neki a hely. Ugyanakkor az is tény, hogy Abbe-König prizmával egyszerűbben készíthető jó fényáteresztésű rendszer. Egy a Leica vagy a Swarovski által használt és mára talán szinte már tökélyre is fejlesztett tetőél-prizmás megoldás azonban más előnyökkel is rendelkezik, amelyek többek között azonos teljesítmény mellett a távcsövek kisebb méretében, így pedig hosszútávon is kényelmes fogásukban mutatkoznak meg.

A Leica Noctivid és a Swarovski EL között nem igazán lehet igazságot tenni. Mindkettő optikai mestermű, mindkettő kicsi, kezes, elképesztő képminőséggel és kiváló használati komforttal. A Zeiss Victory optikai minősége hiába tényleg nagyon jó és a szélek minőségét leszámítva összevethető a két másikkal, azonban egyszerűen túl nagy. Túl hosszú, billeg a kézben, kényelmetlen a Noctividhez vagy az EL-hez képest. Akkor meg minek? Ha csak valaki nem ragaszkodik a kék kockához és hajlandó cserébe kompromisszumot kötni, akkor a Leica vagy a Swarovski között kell választania. Nincs más.

VTB